Informacja dla eksporterów do Federacji Rosyjskiej

Zasady prowadzenia eksportu, z Polski do Federacji Rosyjskiej, w odniesieniu do obowiązujących wymagań dotyczących: jakości handlowej, bezpieczeństwa żywności i stanu fitosanitarnego towarów. 

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych, Państwowa Inspekcja Sanitarna i Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa odpowiedzialne za: jakość handlową, bezpieczeństwo żywności oraz stan fitosanitarny towarów, informują eksporterów o obowiązkach, które muszą być dopełnione podczas dokonywania wywozu towarów pochodzenia roślinnego z Polski do Federacji Rosyjskiej. 

I. Wymagania w zakresie fitosanitarnym 

Kontrola fitosanitarna eksportu roślin, produktów roślinnych i przedmiotów przeznaczonych na eksport, w tym towarów kierowanych do Federacji Rosyjskiej, prowadzona jest w oparciu o art. 15 ust. 7, art. 17a, art. 18 i art. 18a ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r., Nr 133, poz. 849, ze zm.). Z zasadami przeprowadzania kontroli fitosanitarnej eksportu można zapoznać się tutaj . 

Ponadto, w odniesieniu do towarów eksportowanych do Federacji Rosyjskiej zastosowanie mają zapisy: 

podpisanego w dniu 18 stycznia 2008 roku, porozumienia pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Rolnictwa Federacji Rosyjskiej, znoszącego obowiązujące w okresie od 14 listopada 2005 roku do 18 stycznia 2008 roku ograniczenie importu z Polski do Federacji Rosyjskiej przesyłek z towarzyszeniem polskich świadectw fitosanitarnych (treść porozumienia) oraz
porozumienia dotyczącego zasad zaopatrywania w świadectwa fitosanitarne roślin i produktów roślinnych przeznaczonych na eksport do Federacji Rosyjskiej z terytorium Wspólnoty Europejskiej, podpisanego pomiędzy Komisją Europejska i Służbą Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej, 15 marca 2005 roku (treść porozumienia).

W myśl porozumienia z 18 stycznia 2008 roku strona rosyjska będzie akceptować towary z towarzyszeniem świadectw fitosanitarnych wystawionych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, jeżeli przesyłki zostaną po kontroli fitosanitarnej przedstawione do odprawy w polskim urzędzie celnym lub będą eksportowane przez eksporterów upoważnionych do stosowania uproszczonej procedury celnej na podstawie pozwolenia wydanego przez polskie organa celne. Polskie świadectwa fitosanitarne towarzyszące przesyłkom przedstawionym do odprawy celnej organom celnym innym niż polskie nie będą przez stronę rosyjską honorowane. 

Wykaz towarów, które w eksporcie do Federacji Rosyjskiej wymagają zaopatrzenia w świadectwo fitosanitarne: wersja rosyjska, wersja polska - tłumaczenie robocze. 

Eksporter przed dokonaniem wywozu owoców i warzyw do Federacji Rosyjskiej musi zgłosić wniosek o wystawienie świadectwa fitosanitarnego do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa do właściwego dla miejsca uprawy, wytwarzania, składowania lub łączenia towaru [podstawa prawna: art. 18 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 roku Nr 133, poz. 849)]. 

Do wniosku o wystawienie świadectwa fitosanitarnego dołącza się: pisemne pełnomocnictwo eksportera do dokonania czynności w sytuacji, gdy wniosek składa podmiot upoważniony przez eksportera, oraz
dokumenty konieczne dla potwierdzenia, że osoba składająca wniosek jest uprawniona do występowania w imieniu wskazanego eksportera,
zaświadczenie potwierdzające spełnienie, w miejscu pochodzenia, wymagań specjalnych określonych przez Federację Rosyjską, jeżeli wniosek o wystawienie świadectwa jest złożony do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa innego niż wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa właściwy dla miejsca uprawy,
dokumenty potwierdzające przeprowadzenie zabiegów odkażających, jeżeli w wymaganiach Federacji Rosyjskiej obowiązek przeprowadzenia takiego zabiegu został ustanowiony,
świadectwo fitosanitarne państwa pochodzenia w przypadku reeksportu,
na wezwanie inspektora - inne dokumenty niezbędne dla wyczerpującego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, co do której ma być wydane zaświadczenie (tj. świadectwo fitosanitarne).

Po otrzymaniu zgłoszenia, upoważniony inspektor przeprowadza czynności kontrolne w celu dokonania oceny stanu fitosanitarnego. Kontrola fitosanitarna musi być przeprowadzona w odniesieniu do całości eksportowanej przesyłki. 

Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych inspektor, w zależności od jej wyniku, wystawia:
świadectwo fitosanitarne kierowane do służb fitosanitarnych Federacji Rosyjskiej lub
postanowienie o odmowie wydania świadectwa.

Po wystawieniu świadectwa fitosanitarnego przesyłka jest plombowana przez inspektora Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, oraz do dokumentów dołączana jest informacja o nałożonych plombach, a następnie wraz ze świadectwem przedstawiana polskim organom celnym. 

Polski organ celny, oprócz innych działań związanych z procedurą celną, dokonuje kontroli świadectwa fitosanitarnego, zabezpieczeń przesyłki, pod kątem ich zgodności z wzorami oryginalnych dokumentów oraz plomb. Po dokonaniu kontroli, organ celny potwierdza na świadectwie fitosanitarnym pieczęcią, że przedstawiony dokument jest oryginalny oraz że zawartość przesyłki nie została zmieniona po kontroli fitosanitarnej. Następnie organ celny nakłada na przesyłkę własne zamknięcia celne. W przypadku przesyłek wywożonych przez eksporterów upoważnionych do stosowania uproszczonej procedury celnej, czynności te wykonuje sam eksporter. Brak wymienionych oznaczeń celnych będzie skutkował zakwestionowaniem przesyłki przez stronę rosyjską. 

W przypadku, gdy przesyłce towarzyszy polskie świadectwo fitosanitarne należy dokonać wwozu przesyłki na terytorium Federacji Rosyjskiej przez punkt wskazany w świadectwie fitosanitarnym, wyznaczony przez stronę rosyjską. 

II. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa żywności 

Eksporterzy świeżych owoców i warzyw przed dokonaniem wywozu towaru do Federacji Rosyjskiej muszą:
wystąpić do właściwego terenowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171., poz. 1225) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 106, poz. 730). Uzyskanie zatwierdzenia oraz wpis do rejestru zakładów należy rozumieć jako objęcie zakładów nadzorem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie spełniania wymagań higieniczno-sanitarnych, określonych w obowiązujących przepisach prawnych;
spełnić wymagania wynikające z prawodawstwa rosyjskiego, a w szczególności z "Memorandum z dnia 26 marca 2008 roku dotyczącego bezpieczeństwa produktów roślinnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi i wywożonych ze Wspólnoty Europejskiej (WE) do Federacji Rosyjskiej, w odniesieniu do pozostałości pestycydów, azotanów i azotynów" dotyczące:
wartości najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, azotanów i azotynów w produktach pochodzenia roślinnego, przznaczonych do spożycia przez ludzi;
obowiązku dołączania do każdej partii przesyłanych produktów informacji o zastosowanych w czasie produkcji i przechowywania środkach ochrony roślin;
obowiązku dołączania do każdej partii przesyłanych produktów informacji o dacie wykonania ostatniego zabiegu;
obowiązku dołączania certyfikatów bezpieczeństwa, jeśli taki wymóg zostałby ponownie wprowadzony przez stronę rosyjską.

III. Wymagania w zakresie jakości handlowej 

Informacje dotyczące jakości handlowej towarów wysyłanych do Federacji Rosyjskiej można uzyskać w Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (www.ijhar-s.gov.pl) 

IV. Wymagania nasienne w eksporcie materiału siewnego do Federacji Rosyjskiej 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Federalną Służbę Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej materiał siewny eksportowany do Federacji Rosyjskiej, oprócz wymagań fitosanitarnych, powinien spełniać warunki określone rosyjskimi przepisami w zakresie nasiennictwa. 

Za zaopatrzenie przesyłki we właściwe dokumenty odpowiadają podmioty zajmujące się obrotem towarowym. 

1. Informacja Rosselkhoznadzor dot. importu mat. siewnego wersja polska 
2. Informacja Rosselkhoznadzor dot. importu mat. siewnego wersja rosyjska 


Materiały do pobrania
Zalecenia dla pełnomocników ds. jakości, w zakresie czynności, które powinny zostać wykonane, przed przedstawieniem do urzędowej kontroli fitosanitarnej, przesyłki owoców i/ lub warzyw przeznaczonej na eksport do Federacji Rosyjskiej    
pobierz
Memorandum z dnia 26 marca 2008 r. dotyczące bezpieczeństwa produktów roślinnych, przeznaczonych do spożycia przez ludzi i wywożonych ze Wspólnoty Europejskiej (WE) do Federacji Rosyjskiej, w odniesieniu do pozostałości pestycydów, azotanów i azotynów    
pobierz
Memorandum z dnia 18 stycznia 2008 r. między Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczpospolitej Polskiej i Ministerstwem Rolnictwa Federacji Rosyjskiej w zakresie kwarantanny roślin przy eksporcie roślin i produktów roślinnych z Rzeczpospolitej Polskiej do Federacji Rosyjskiej    
pobierz
Memorandum z dnia 15 marca 2005 r. dotyczące zasad zaopatrywania w świadectwa fitosanitarne roślin i produktów roślinnych przeznaczonych na eksport do Federacji Rosyjskiej z terytorium Wspólnoty Europejskiej    
pobierz
Porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w sprawie współpracy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przy kontroli produktów roślinnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi i wywożonych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do Federacji Rosyjskiej.    
pobierz
Pismo Federacji Rosyjskiej, informujące o wprowadzeniu ograniczeń w obrocie od dnia 1 lipca 2013 r. - tekst rosyjski    
pobierz
Pismo Federacji Rosyjskiej, informujące o wprowadzeniu ograniczeń w obrocie od dnia 1 lipca 2013 r. - tłumaczenie    
pobierz
Pismo Federacji Rosyjskiej w sprawie odstępstw od zakazu z dnia 1 lipca 2013 r.    
pobierz
Pismo Federacji Rosyjskiej w sprawie odstępstw od zakazu z dnia 1 lipca 2013 r. - tłumaczenie    
pobierz
Pismo Federacji Rosyjskiej w sprawie odstępstw od zakazu dla roślin spod osłon    
pobierz
Pismo Federacji Rosyjskiej w sprawie odstępstw od zakazu dla roślin spod osłon - tłumaczenie    
pobierz
Lista organizmów kwarantannowych Federacji Rosyjskiej (według stanu na dzień 26 grudnia 2007 r.)    
pobierz
Rozporządzenie w sprawie wymagań importowych, wersja rosyjska    
pobierz
Rozporządzenie w sprawie wymagań importowych, wersja polska    
pobierz
Załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie wymagań importowych, wersja rosyjska    
pobierz
Załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie wymagań importowych, wersja polska    
pobierz
Załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie wymagań importowych, wersja rosyjska    
pobierz
Zmiana do rozporządzenia nr 456, wersja rosyjska    
pobierz
Załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie wymagań importowych, wersja polska    
pobierz
Zestawienie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) substancji czynnych pestycydów    
pobierz
Wykaz laboratoriów badawczych wystawiających certyfikaty bezpieczeństwa dla produktów roślinnych do spożycia przeznaczonych dla Federacji Rosyjskiej zgodnie z rosyjskimi normami ustawodawczymi    
pobierz
Wykaz stacji chemiczno - rolniczych przeprowadzających badania na zawartość azotanów i azotynów    
pobierz
Poradnik dobrowolnego prowadzenia monitoringu pozostałości pestycydów, azotanów i azotynów w ramach kontroli wewnętrznej    
pobierz
Prezentacja dotycząca eksportu do Federacji Rosyjskiej produktów pochodzenia roślinnego przeznaczonych do spożycia przez ludzi w kontekście Memorandum z dnia 26 marca 2008 r.    
pobierz
REGULACJE PRAWNE UNII CELNEJ BIAŁORUŚ-KAZACHSTAN-FEDERACJA ROSYJSKA:    
Wykaz produkcji kwarantannowej (ładunków, materiałów, towarów kwarantannowych), podlegającej fitosanitarnej kontroli (nadzorowi) kwarantannowej na granicy celnej Unii Celnej oraz na obszarze celnym Unii Celnej - wersja polska, tłumaczenie robocze    
pobierz
Wykaz produkcji kwarantannowej (ładunków, materiałów, towarów kwarantannowych), podlegającej fitosanitarnej kontroli (nadzorowi) kwarantannowej na granicy celnej Unii Celnej oraz na obszarze celnym Unii Celnej - wersja rosyjska    
pobierz
Przepisy dotyczące trybu wykonywania kwarantannowej kontroli fitosanitarnej (nadzoru) na granicy celnej Unii Celnej    
pobierz
Postanowienie o wprowadzeniu zmian do Regulaminu wykonywania kwarantannowej fitosanitarnej kontroli (nadzoru) na granicy celnej Unii Celnej
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.