Zatrudnianie cudzoziemców w 2021 roku z uwzględnieniem najnowszych zmian przepisów z września 
i grudnia 2020 roku
- warsztaty online prowadzi Cezary Pytlarz

 
– kolejne planowane zmiany, kontrowersje, błędy w procedurze, kontrole legalności zatrudnienia PIP i SG   
Dostępny termin:  
                            
                        28 stycznia 2021r. szkolenie online
 
   
                        cena:
                        450 zł brutto/os.
     
 
Kolejne zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców obowiązują od grudnia 2020 roku, ale to nie wszystko co czeka pracodawców.
Rząd planuje dalsze poważne modyfikacje przepisów.
Szkolenie uwzględnia zmiany wprowadzone w grudniu 2020 r. dotyczące pracy bez zezwoleń, postępowania wizowego oraz pobytu i pracy obywateli Wielkiej Brytanii.
Sprawdź, czy uproszczenia procedur dotyczą Twojej branży!
Dowiedz się jakie zmiany zostaną wprowadzone do końca roku!

Odpowiemy na pytania:
 • Jakie są zasady pobytu i pracy obywateli Wielkiej Brytanii od stycznia 2021 r.?
 • Które wizy pozwalają automatycznie na wykonywanie pracy bez zezwolenia na pracę?
 • Na jakich zasadach pracownicy z branży IT mogą wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę!
 • W jaki sposób cudzoziemcy zatrudnieni w zespołach „startupowych” nie muszą występować o zezwolenia na pracę?
 • Na jakich zasadach od pracowników firm przenoszonych do Polski lub zatrudnianych w Polskich oddziałach nie będą wymagane zezwolenia na pracę?
 • Jakie są nowe terminy dotyczące wydawania wiz dla cudzoziemców?
 • Co się zmienia w ubezpieczeniach zdrowotnych wymaganych przy wjeździe cudzoziemców do Polski?
 • Jak wygląda zatrudnienie lub przejęcie pracownika w zależności od dokumentów legalizujących pobyt cudzoziemców w Polsce?
 • Jakie są prawidłowe schematy zatrudnienia cudzoziemca?
 • W jaki sposób skutecznie zatrudnić cudzoziemca w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji?
 • Kiedy wymagane jest zezwolenie na pracę cudzoziemca świadczącego pracę dla instytucji tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki?
 • Jak zmiany okoliczności faktycznej pracy mają wpływ na legalną pracę cudzoziemców?
 • Jakie obowiązki zostały nałożone na podmioty po zalegalizowaniu pracy cudzoziemców?
 • Jakie są prawa i obowiązki podmiotów zatrudniających cudzoziemców wobec organów kontrolnych?
 • Jakie należy spełnić wymagania, aby prawidłowo delegować cudzoziemców do pracy w Polsce po zmianach wprowadzonych od 04.09.2020 r.?
 • Jakie są skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca na dalszą sytuację podmiotu i cudzoziemca?
 • Kiedy podmiot zatrudniający cudzoziemca może stracić dostęp do środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego?
Na naszym szkoleniu poznasz:
 • schematy legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w zależności od narodowości cudzoziemca oraz sytuacji prawnej, rodzinnej, osobistej, zawodowej cudzoziemca,
 • kwestie delegowania cudzoziemców do pracy w Polsce oraz prawa i obowiązki podmiotów wobec organów kontrolnych,
 • najczęściej popełniane błędy w dokumentacji cudzoziemskiej, na obowiązujących wzorach omówimy dokumenty legalizujące pobyt i zatrudnienie cudzoziemców w Polsce,
 • stanowiska Urzędu Do Spraw Cudzoziemców, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Straży Granicznej.
Weź udział w szkoleniu Zatrudnianie cudzoziemców, poznaj nowe zasady zatrudniania cudzoziemców w 2021 roku, uniknij błędów, zyskaj przewagę konkurencyjną dzięki zapewnieniu legalnej pracy cudzoziemcom w Twojej firmie! Bądź na bieżąco z szybko zmieniającymi się przepisami.
Podczas szkolenia Ekspert – praktyk w zakresie zatrudnienia cudzoziemców odpowie na pytania jak w obecnym stanie prawnym prawidłowo zatrudnić cudzoziemca oraz przedstawi sprawdzone metody postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami honorowanymi przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Straż Graniczną.
 
Program szkolenia:
 
NOWOŚĆ – Dokumenty wizowe pozwalające na wykonywanie pracy w Polsce bez zezwolenia na pracę, nowe wymagania dotyczące wiz krajowych
 • wizy pozwalają automatycznie na wykonywanie pracy w Polsce bez zezwolenia na pracę,
 • praca w Polsce bez zezwolenia na pracę dla pracowników z branży IT,
 • cudzoziemcy zatrudnieni w zespołach „startupowych” bez konieczności występowania
  o zezwolenia na pracę,
 • cudzoziemcy przenoszonych do Polski firm lub zatrudniani w Polskich oddziałach bez zezwoleń na pracę,
 • nowe terminy dotyczące wydawania wiz dla cudzoziemców,
 • ubezpieczenia zdrowotne wymagane przy wjeździe cudzoziemców do Polski.
NOWOŚĆ – zasady pobytu i pracy obywateli Wielkiej Brytanii od stycznia 2021 r.
 • praca obywateli Wielkiej Brytanii,
 • pobyt obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin przebywających w Polsce do 31.12.2020 r.,
 • pobyt obywateli Wielkiej Brytanii i członków ich rodzin przebywających w Polsce id 01.01.2021 r. do 31.12.2020 r.,
Zatrudnienie lub przejęcie pracownika w zależności od dokumentów legalizujących pobyt cudzoziemców w Polsce
 • zezwolenia na pobyt czasowy lub pobyt i pracę uzyskane dla innego podmiotu,
 • uzyskanie nowej wizy lub korzystanie z dotychczasowej wizy,
 • pobyt po złożeniu dokumentów pobytowych a stemple w paszporcie legalizujące pobyt,
 • wpływ innych dokumentów pobytowych na możliwość i długość pobytu w ramach ruchu bezwizowego,
 • możliwości pobytu na podstawie europejskich dokumentów pobytowych.
Schemat zatrudnienia cudzoziemca w zależności od obywatelstwa / dotychczasowego zatrudnienia, przejęcie” cudzoziemca z agencji pracy tymczasowej
 • oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, praca pomiędzy oświadczeniem a zezwoleniem na pracę/pobyt i pracę, przedłużenie w dobie koronowirusa i wpływ na 6-miesięczny okres oświadczeń, przerwa w korzystaniu z oświadczenia,
 • zezwolenie na pracę, przedłużenie zezwolenia na pracę, przedłużenie w dobie Koronowirusa i wpływ na dalsze zatrudnienie; przerwa w korzystaniu z zezwolenia na pracę,
 • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, przejście z zezwolenia na pracę na zezwolenia na pobyt i pracę, przedłużenie w dobie koronowirusa i wpływ na dalsze zatrudnienie; przerwa w korzystaniu z zezwolenia na pobyt i pracę,
 • zatrudnienie cudzoziemca poza zakładem pracy – praca tymczasowa oraz outsourcing,
 • ochrona polskiego rynku pracy – zwolnienie z obowiązku uzyskania informacji starosty, wpływ faktycznej pracy cudzoziemca na informację starosty.
Pobyt i praca cudzoziemców w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
 • kontrowersje dotyczące wymagań w zakresie zezwoleń na pobyt i pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
 • możliwość przedłużenia zezwolenia,
 • zmiana pracodawcy, zmiany warunków zezwolenia i przerwy w świadczeniu pracy i ich wpływ na trwałość zezwolenia,
 • obowiązek uzyskania informacji starosty,
 • praca w dobie koronowirusa,
 • przesłanki odmowy wydania zezwolenia,
 • obowiązki przedsiębiorcy po uzyskaniu zezwolenia.
Cudzoziemcy świadczący pracę dla instytucji tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki oraz działające na rzecz tego systemu
 • zadania związane z kształceniem,
 • prowadzenie działalności naukowej,
 • zadania związane z kształceniem i prowadzeniem działalności naukowej, a inne prace wykonywane na uczelnie wymagające uzyskanie zezwolenia,
 • okazjonalne wykłady, referaty lub prezentacje o szczególnej wartości naukowej lub artystycznej.
Zmiany okoliczności faktycznej pracy i ich wpływ na legalną pracę cudzoziemców
 • dopuszczalność pracy na innych warunkach – przestoje w zakładzie pracy i inne przypadki braku możliwości działania zakładu,
 • urlopy wypoczynkowe / zwolnienia lekarskie oraz inne okresy wolne od pracy pracowników i zleceniobiorców i ich wpływ na legalną pracę,
 • zmiana stanowiska pracy lub rodzaju wykonywanej pracy zleceniobiorcy, a legalna praca,
 • zmiana wymiaru czasu lub godzin pracy zleceniobiorcy, a legalna praca,
 • zmiana wynagrodzenia pracowników lub godzin pracy zleceniobiorcy, a legalna praca,
 • zmiana pracodawcy / zleceniodawcy / agencji zatrudnienia / pracodawcy użytkownika, a legalna praca,
 • dopuszczalność pracy na innych warunkach w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii.
Obowiązki podmiotów po zalegalizowaniu pracy cudzoziemców
 • sposób prowadzenia dokumentacji cudzoziemców,
 • dokumenty zabezpieczające przed nielegalnym pobytem i pracą w trakcie zatrudnienia,
 • obowiązki informacyjne po zalegalizowaniu pracy,
 • praca cudzoziemca poza zakładem pracy – obowiązki dotyczące pracy tymczasowej / outsourcingu,
 • sposoby tłumaczenia dokumentów dla cudzoziemców,
 • ochrona trwałość stosunku pracy w przypadku utraty legalnego pobytu / pracy cudzoziemca,
 • ochrona praw rodzicielskich cudzoziemca w czasie i po zakończeniu stosunku zatrudnienia,
 • badania lekarskie, szkolenia bhp, kwalifikacje, bezpieczna praca.
Kontrole PIP i Straży Granicznej – prawa i obowiązki podmiotów zatrudniających cudzoziemców
 • okoliczności rozpoczęcia kontroli – reprezentacja podmiotu kontrolowanego,
 • okazanie żądanych dokumentów i materiałów,
 • udzielanie informacji przez osoby wykonujące pracę w zakładzie pracy,
 • zapoznanie się podmiotu kontrolnego po przedstawieniu protokołu kontroli,
 • czas i prawo wniesienia zastrzeżeń do treści kontroli,
 • czas i prawo odwołania od środków prawnych.
Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca
 • odpowiedzialność przedsiębiorców i cudzoziemców na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – mandaty karne, postępowanie przed sądem,
 • sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – wykroczenia, przestępstwa,
 • naruszenie przepisów, a możliwość dalszego zatrudnienia cudzoziemca,
 • naruszenie przepisów, a uzyskanie kolejnego zezwolenie na pracę / pobyt i pracę,
 • naruszenie przepisów, a wydalenie cudzoziemca z Polski i zakaz wjazdu do Polski,
 • inne konsekwencje związane z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemca – utrata lub obowiązek zwrotu środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
 
Wykładowcą na szkoleniu będzie:
 
Cezary Pytlarz
Ekspert w dziedzinie legalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Przeprowadził kilkaset kontroli PIP z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców. Wykładowca w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – specjalizacja prawo pracy.
Jeden z niewielu ekspertów legitymujących się specjalizacją z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców, od 10 lat jest koordynatorem tematu zatrudnienia i pracy zarobkowej cudzoziemców w Polsce.
Uczestnik i wykładowca wielu szkoleń, warsztatów, konferencji, w tym międzynarodowych dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców. Prowadził szkolenia dla przedsiębiorców, pracodawców, agencji zatrudnienia, menedżerów oraz firm i instytucji (m.in. Straży Granicznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowych Urzędów Pracy, organizacji związkowych).
Autor wielu opracowań i publikacji z zakresy legalności zatrudnienia cudzoziemców publikowanych w miesięcznikach: Kadry i Płace w Administracji, Inspektor Pracy.
Biegły sądowy z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców wpisany na listę biegłych Sądu Okręgowego.
 
Ciekawe propozycje innych szkoleń online:
 
 
Informacje organizacyjne szkolenia online:
Hhhhh
28 stycznia 2021r. – szkolenie online
Wymagania sprzętowe:
 • W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.
 • Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.
 • Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
Zajęcia trwają od 9:00 do 14:00.
8.30 – 9.00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień.
Cena szkolenia wynosi 450 zł brutto/os.
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych. Odpowiedzi na pytania nie są doradztwem prawnym. Doradztwo prawne proponujemy na indywidualne zlecenia w ramach usług świadczonych przez Effect Polska.
OSiI Effect nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.
 
Pobierz kartę zgłoszeniową:  PDFWORD
 
Wszelkich dodatkowych informacji na temat szkoleń udzielają:
 
  Agnieszka Walas
 
tel. (32) 33 55 153
fax (32) 33 55 151
tel. kom. 662 297 689
effect@effect.edu.pl
 
  Joanna Kuś
 
tel. (32) 33 55 153
fax (32) 33 55 151
tel. kom. 662 297 689
effect@effect.edu.pl
 
 
 
Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka 
z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 137 D, 44-100 Gliwice. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak
i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.


Ośrodek Szkoleń i Informacji „EFFECT” Joanna Jarosz-Opolka szanuje Państwa prywatność. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat ochrony Państwa danych osobowych, proszę zapoznać się z naszą Polityką prywatności.
Szanujemy Państwa prywatność, jeśli chcieliby Państwo zrezygnować z otrzymywania wiadomości, prosimy o kliknięcie w link.
pdf.pngword.png
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.