Szanowni Państwo,

Poniżej przesyłam informacje na temat bieżących prac legislacyjnych nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. 

Zaprojektowane w ustawie OOŚ rozwiązania to m.in. możliwość wnioskowania do organu odwoławczego o wstrzymanie natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej, a także możliwość wniesienia zażalenia na postanowienie organu odwoławczego o odmowie wstrzymania natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej oraz postanowienia o wstrzymaniu natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej, wraz z prawem do wniesienia skargi do sądu na rozstrzygnięcie w tej sprawie. 

Projektowane zmiany obejmują ponadto wprowadzenia przesłanki, na podstawie której sąd administracyjny może wstrzymać wykonanie ostatecznej decyzji środowiskowej i wprowadzenie obligatoryjnego zawieszenia postępowania w sprawie zezwolenia na inwestycję w przypadku wstrzymania wykonania decyzji środowiskowej.

W naszej opinii, zawarte w niej zapisy doprowadzą do niemalże całkowitego zatrzymania inwestycji  realizowanych na terenie naszego kraju. Mamy tu na uwadze inwestycje realizowane na terenach obszarów wiejskich przez rolników ale nie tylko. Ustawa daje prawną możliwość blokowania i przeciągania w czasie realizowania każdej inwestycji podejmowanej w Polsce. 

Wśród kolejnych zmian wymienia się także wprowadzenie obowiązku udostępnienia treści zezwolenia na inwestycję oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Biuletynie Informacji.  

Nowe zmiany wprowadzają: 

 1. możliwość wnioskowania do organu odwoławczego o wstrzymanie natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej; Organ odwoławczy może wstrzymać natychmiastową wykonalność „w uzasadnionych przypadkach”.

 2. możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie organu odwoławczego o odmowie wstrzymania natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej, oraz postanowienia o wstrzymaniu natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowej, wraz z prawem do wniesienia skargi do sądu na rozstrzygnięcie w tej sprawie; 

 3. wprowadzenie bardziej skutecznej przesłanki, na podstawie której sąd administracyjny może wstrzymać wykonanie ostatecznej decyzji środowiskowej; przesłanką taką maja być trudne do odwrócenia skutki „wynikające z podęcia realizacji przedsięwzięcia”, którego dotyczy decyzja środowiskowa;

 4. wprowadzanie maksymalnych terminów sądowych na rozpatrzenie przez sąd administracyjny wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji środowiskowej (30 dni), na rozpatrzenie przez sąd skargi na wstrzymanie wykonania decyzji środowiskowej przez organ odwoławczy (3 msc),  także na rozpatrzenie przez NSA zażaleń na postanowienie WSA w sprawie wstrzymania wykonania decyzji środowiskowej (2 msc),

 5. wprowadzenia obligatoryjnego zawieszenia postępowań w sprawie wydania decyzji realizacyjnych dotyczących inwestycji (typu - pozwolenie na budowę), w przypadku wstrzymania wykonania decyzji środowiskowej; 

 6. możliwości wniesienia przez strony postępowania w sprawie decyzji środowiskowej, oraz organizacje ekologiczne, spełniające określone wymogi, odwołania od decyzji realizacyjnych dotyczących inwestycji w zakresie zgodności z decyzją środowiskową i możliwości złożenia skargi do sądu administracyjnego w tym zakresie; co istotne odwołanie takie będą mogły wnieść także organizacje ekologiczne, które nie były uprawnione do działania w postępowaniu środowiskowym, z uwagi na cele statutowe, ale które spełniały te warunki na etapie postępowania realizacyjnego (prowadzenie statutowej działalności środowiskowej na 12 msc przed dniem wszczęcia postępowania o wydanie decyzji realizacyjnej); 

 7. możliwości wnioskowania w skardze, o której mowa w pkt 6, o wstrzymanie wykonania decyzji realizacyjnych dotyczących inwestycji; przesłanką uzasadniającą wstrzymanie wykonania ma być „niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków”

 8. wprowadzenia obowiązku udostępnienia treści decyzji realizacyjnych dotyczących inwestycji w Biuletynie Informacji Publicznej;

 9. wprowadzenia obowiązku udostępnienia treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Biuletynie Informacji Publicznej; 

 10. zmiany do szeregu innych ustaw i tzw. „specustaw”, rozszerzające nowe wyżej wymienione zasady zawieszania postępowań o wydanie tzw. decyzji realizacyjnych, oraz uprawnienia organizacji ekologicznych do wnoszenia odwołań od takich decyzji, także w zakresie postępowań administracyjnych objętych tymi ustawami (np. postępowania o wydanie pozwoleń na przetwarzanie odpadów; zezwolenia na inwestycje strategiczne w sieci przesyłowe; inwestycje przeciwpowodziowe; pozwolenia wodnoprawne; postępowanie dotyczące inwestycji drogowych; pozwolenia na budowę morskich farm wiatrowych; wydawanie koncesji górniczych; pozwolenia na inwestycje w zakresie lotnisk publicznych itp.).

W zakresie przepisów przejściowych należy zwrócić uwagę na:

 1. Nowe zasady mają mieć zastosowanie do wszystkich postępowań (administracyjnych i sądowych) wszczętych, a jeszcze niezakończonych w chwili planowanego wejścia w życie nowelizacji. 

 2. Nowelizacja ma wejść w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia 

Projekt nowelizacji nie zawiera żadnych regulacji mających na celu przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom praw przez organizacje ekologiczne a zwłaszcza pseudo – ekologiczne.

W załączeniu przesyłam więcej informacji na temat szkodliwej ustawy, która trafi pod obrady Senatu już 24.03.2021 roku. Przesyłam też propozycje zmian, które mogłyby zminimalizować szody na jakie naraża rolników i przedsiębiorców przedmiotowa ustawa.

 

 

Z wyrazami szacunku,

-- 
Monika Przeworska
Dyrektor Instytut Gospodarki Rolnej
ul. Kolejowa 45 lok. 119
01-210 Warszawa
tel. kom. 513 712 448
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.